LOSOWANIE NAGRÓD JUŻ
17 LIPCA - POWODZENIA!

KAŻDE PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE BIERZE UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRODY GŁÓWNEJ

samochodu MITSUBISHI ASX i 10 nagród dodatkowych

nagroda w konkursie nagroda w konkursie

REGULAMIN LOTERII

Regulamin loterii promocyjnej „Loteria ASX

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą: „Loteria ASX” (zwana dalej „Loterią”).
 2. Organizatorem Loterii jest Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073347, kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN, NIP 797-15-81-032, zwana dalej Organizatorem.
 3. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
  w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu („Regulamin”).
 4. Loteria urządzana jest na terenie Polski. Loteria rozpoczyna się 02.11.2017 r. i kończy 22.08.2018 r. Dniem zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 5. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii jest prowadzona na terenie całej Polski od 02.11.2017 r. do 01.07.2018 r. Towarami objętymi Loterią są wszystkie produkty z gamy: ASX Tytan, ASX Krzem, ASX CaTS.

 

UCZESTNICY LOTERII

 1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych lub prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nabędą produkty z gamy: ASX Tytan, ASX Krzem, ASX CaTS do prowadzenia własnej działalności rolniczej, zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie Polski, które spełniają warunki i postanowienia regulaminu loterii („Uczestnik”).
 2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Loterii, pracownicy Organizatora Loterii oraz pośrednicy zajmujący się sprzedażą Produktów Organizatora jak również ich najbliższe rodziny, tj. spokrewnieni w I stopniu linii prostej.
 1. Uczestnik poprzez przystąpienie do Loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych Organizatorowi, w celu realizacji niniejszej Loterii, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 922). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie danych osobowych powoduje wykluczenie z Loterii. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Loterii oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Agrosimex Sp. z o.o., w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik fakultatywnie może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres e-mail informacji związanych z Loterią zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1219). Fakultatywnie Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz bezpłatną publikację swojego wizerunku dla potrzeb zamieszczenia relacji z przekazania nagród z udziałem Zwycięzców loterii promocyjnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880). Fakultatywnie Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie wiadomości SMS zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1907).

 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

 1. W Loterii mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w punktach 6-7, którzy:
  • W dniach od 02.11.2017 r. do 01.07.2018 r. zakupią co najmniej 2 litry ASX Tytan lub 2 litry ASX Krzem lub 2 litry łącznie produktów ASX Krzem i ASX Tytan lub 20 litrów ASX CaTS w dowolnym punkcie handlowym oraz pobiorą paragon lub fakturę VAT dokumentującą dokonanie zakupu.
  • Dokonają prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.ASXloteria.pl, od 2 listopada 2017 r. od godziny 15:00 do 1 lipca 2018 r., do godziny 24:00. Prawidłowo uzupełnią w formularzu zgłoszenia wszystkie pola zdefiniowane jako obowiązkowe tj:

– dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail, nazwa i ilość zakupionego produktu, data zakupu, numer NIP podatnika wystawiającego paragon/fakturę VAT oraz uzupełnią pola dotyczące akceptacji zasad regulaminu Loterii, spełnienia warunków określonych w 6-7 i przetwarzania danych osobowych. Wyślą formularz poprzez dedykowany przycisk („Wyślij formularz i weź udział w loterii”), zachowają oryginał paragonu lub faktury VAT, wymieniony w zgłoszeniu dokumentujący dokonanie zakupu preparatu ASX.

– dla osób prawnych: nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby zarządzającej podmiotem, numer telefonu, adres e-mail, ilość zakupionego produktu, dane
z paragonu/faktury VAT: data zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon/fakturę VAT oraz uzupełnią pola dotyczące akceptacji zasad regulaminu loterii, spełnienia warunków określonych w 6-7 i przetwarzania danych osobowych. Wyślą formularz poprzez dedykowany przycisk („Wyślij formularz i weź udział w loterii”), zachowają oryginał paragonu lub faktury VAT, wymieniony
w zgłoszeniu dokumentujący dokonanie zakupu preparatu ASX.

 1. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo do takiej ilości Zgłoszeń, ile posiada dowodów zakupu (paragon lub faktura VAT) uprawniających do wzięcia udziału w Loterii. Dowód zakupu (paragon, faktura VAT) uprawnia do jednorazowego zgłoszenia. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu Nagrody Głównej. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych i zgłoszenia do Loterii, każdy z produktów musi znajdować się na innym paragonie fiskalnym. Paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdza zakup Produktów Promocyjnych
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • jest prawdziwy, tzn. nie jest podrobiony i sfałszowany oraz został wystawiony przez podmiot prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym;
  • nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
  • zawiera nazwę produktu biorącego udział w Loterii, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż jest to jeden z produktów z gamy ASX;
  • data i godzina wystawienia paragonu/faktury VAT przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 2 listopada 2017 r. o godzinie 0:00:00.
 2. W Loterii nie są uwzględniane zgłoszenia zawierające dane więcej niż jednej osoby, nieczytelne, niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo.

 

NAGRODY

 1. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody:

– pierwsza nagroda – Mitsubishi ASX Intense Plus 2WD 2017, 1,6, benzyna o wartości 89 290 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 9 921 zł łączna wartość pierwszej nagrody wynosi:
99 211 zł;

– druga nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– trzecia nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– czwarta nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– piąta nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– szósta nagroda dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– siódma nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– ósma nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– dziewiąta nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– dziesiąta nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto;

– jedenasta nagroda – dron Qatrocopter DJI Phantom 3 Standard o wartości 2099 zł brutto.

Łączna liczba wszystkich nagród wynosi 11 (jedenaście), a ich wartość 120 201 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy dwieście jeden złotych)

 1. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do Pierwszej Nagrody określonej w pkt. 12 doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna
  w wysokości 11,11% wartości nagrody określonej powyżej, jeżeli z mocy prawa organizator loterii będzie zobowiązany do poboru 10% podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody. W przypadku uczestników będących osobami prawnymi podatek dochodowy będzie rozliczany samodzielnie przez Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). Uczestnik będący osobą prawną biorąc udział w Loterii przyjmuje do wiadomości i akceptuje ewentualną konieczność samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu uzyskania nagrody
  w Loterii. W przypadku, gdy Nagrodę Pierwszą wylosuje osoba fizyczna przyznana do pierwszej Nagrody kwota pieniężna nie jest wypłacana Zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

 

ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA NAGRÓD

 1. Losowanie odbywa się w dniu 17.07.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Organizatora.
 2. Ręczne losowanie nagród prowadzone jest przez osobę upoważnioną przez Komisję, pod nadzorem Komisji, w ten sposób, że każde Zgłoszenie nie naruszające zasad Regulaminu będzie miało taką samą szansę wygrania nagród. Wynik zależny jest od losowości. Nagrody losowane są według następującego schematu: każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID), zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Losowanie zwycięskich ID polega na wylosowaniu z urny, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników, na których wypisane są numery zgłoszeń. Kartoników w urnie jest dokładnie taka sama ilość jaka jest ilość poprawnych zgłoszeń, żadna liczba się nie powtarza.
 3. Nagrody losowane są w kolejności od najniższej wartości do najwyżej wartości.
 4. Dla każdej nagrody losowany jest Zwycięzca oraz dwóch Zwycięzców Rezerwowych, w taki sposób, że pierwszy losowany jest Zwycięzca, następnie pierwszy Zwycięzca Rezerwowy, następnie drugi Zwycięzca Rezerwowy. Gdy Zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody bądź kontakt z nim będzie niemożliwy na zasadach opisanych w pkt. 19-20 Regulaminu, nagroda przechodzi na Zwycięzcę Rezerwowego pierwszego. Jeśli pierwszy Zwycięzca Rezerwowy odmówi przyjęcia nagrody bądź kontakt z nim będzie niemożliwy na zasadach opisanych w pkt. 19-20 Regulaminu, nagroda przechodzi na drugiego Zwycięzcę Rezerwowego. Jeśli nagroda z przyczyn powyższych nie będzie odebrana ani przez Zwycięzcę ani przez pierwszego i drugiego Zwycięzcę Rezerwowego nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 5. Dokumentem losowania jest protokół potwierdzający, że losowanie jest przeprowadzane zgodnie
  z Regulaminem. Protokół jest podpisywany przez członków Komisji.

 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, SPOSÓB OGŁASZANIA ZWYCIĘZCÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Wyniki losowania są podawane do wiadomości podczas losowania poprzez odczytanie numeru ID
  i przypisanego do niego imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz numeru zwycięskiego Zgłoszenia. Organizator po wylosowaniu wszystkich zwycięskich Kuponów podejmuje trzy telefoniczne próby poinformowania Zwycięzców o wygranej, w ciągu 3 godzin w odstępach nie mniejszych niż pół godziny od momentu wylosowania zwycięskiego Kuponu. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej trzy próby telefonicznego kontaktu ze Zwycięzcą nie powiodą się traci on prawo do nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej pięć sygnałów, włączenia się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 3. Zwycięzca lub Zwycięzca Rezerwowy Pierwszy lub Zwycięzca Rezerwowy Drugi przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi (osobiście, drogą mailową lub kurierem), nie później niż do 24.07.2018 r. następujących dokumentów:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska wypełniającego formularz, i/lub nazwy Firmy, dokładnego adresu wraz z ulicą
   i numerem domu/mieszkania, miejscowością oraz kodem pocztowym, numer telefonu;
  2. zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.ASXLoteria.pl w czasie trwania Loterii, przy czym treść zgody powinna być wydrukowana lub przepisana
   i opatrzona czytelnym podpisem Uczestnika; Zwycięzca może przesłać skan dokumentu drogą mailową;
  3. oświadczenia potwierdzającego, że wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone
   w pkt. 6 i 7 Regulaminu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.ASXLoteria.pl w trakcie trwania Loterii;
  4. wyrażenia zgody na to, że przez okres jednego roku od daty wydania nagród Zwycięzca nie zlikwiduje, nie zasłoni ani nie zniekształci oznakowań sponsorów nagród umieszczonych przez Organizatora Loterii na nagrodzie;
  5. przedstawienia dowodu zakupu produktów, który zadeklarował w zgłoszeniu do loterii,
   w przypadku przesyłania dokumentów drogą mailową – skanu dowodu zakupu.

O dochowaniu terminu przekazania dokumentów decyduje data wpłynięcia dokumentu do Organizatora.

 1. Zwycięzca wypełniając Oświadczenie Zwycięzcy Loterii (załącznik nr 1 do Regulaminu) może dobrowolnie:
  1. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz bezpłatną publikację wizerunku dla potrzeb zamieszczenia relacji przekazania nagród
   z udziałem Zwycięzców loterii promocyjnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880).
  2. Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Organizatora Loterii zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1219).
  3. Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą smsową zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1907).

Powyższe punkty nie są warunkiem koniecznym wydania nagrody.

 1. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcą po przekazaniu dokumentów wymaganych do rejestracji, które zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 1.08.2018 r. Za miejsce wydania uznaje się siedzibę Organizatora, chyba że strony ustalą inaczej. Przekazanie Zwycięzcom pozostałych nagród następuje w ciągu pięciu dni roboczych po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 21, tj. do dnia 1.08.2018 r.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków wydania nagrody określonych w pkt. 21 Regulaminu bądź odmówi odbioru nagrody lub nie można się z nim skontaktować tak jak jest to określone w pkt. 19 i 20 Regulaminu nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 3. Zwycięzcy Loterii nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej wylosowanej nagrody.
 4. Wyniki Loterii, czyli imię oraz pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość, dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ASXloteria.pl nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania.

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 1. Nadzór nad przebiegiem Loterii sprawuje Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnej.
 2. Komisja sporządza protokół z losowania wraz z podaniem wyników Loterii. Uczestnik może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących loterii promocyjnej przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Loterii mogą być zgłaszane drogą pocztową najpóźniej do dnia 10.08.2018 r. na adres Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów. O dochowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 16.08.2018r., nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie
  z datą stempla pocztowego.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Loteria ASX – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub firmę
  w przypadku osoby prawnej) i adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy, opis
  i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna zawierać własnoręczny podpis (osoby fizycznej lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu zgodnie z przepisami prawa).
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu czterech dni roboczych od dnia ich otrzymania, jednak nie później niż do dnia 22.08.2018r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 4. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Wszelkie spory dotyczące loterii rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, banków, operatorów serwisów internetowych z których korzystają Uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za działania lub zaniechania Uczestnika.
 2. Pełny Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9-15 od 02.11.2017 r. do 22.08.2018 r. oraz na www.ASXloteria.pl. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin przesyłany jest Uczestnikowi pocztą przez Organizatora.
 3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy krajowe.
 4. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu
  i akceptacją jego postanowień.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Pobierz regulamin i oświadczenie promocji:

PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI

Nawozy ASX

BĄDŹ DUMNY Z MOCY I SIŁY SWOICH UPRAW

I ZBIERAJ NAJWYŻSZE PLONY

 • zawiera unikalną formułę TITANIUM POWER SYSTEM: Ti, B, gibereliny, cytokininy
 • podnosi efektywność fotosyntezy
 • zwiększa tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe
 • umożliwia ponadprzeciętne wykorzystanie składników pokarmowych
 • przyczynia się do wysokiej efektywności zapylenia, zapłodnienia i owocowania roślin uprawnych
Dowiedz się więcej
Nawozy ASX

POSTAW NA ZDROWIE I WYSOKĄ KONDYCJĘ TWOICH UPRAW

I ZBIERAJ NAJWYŻSZE PLONY

 • zawiera unikalną formułę SILICON INSURNACE SYSTEM składającą się z krzemu oraz wielu ważnych mikroelementów
 • ogranicza porażenie roślin chorobami grzybowymi
 • stanowi naturalną tarczę dla roślin w ochronie przed szkodnikami
 • wspomaga termo i hydroregulację roślin
 • jest źródłem ważnych mikroelementów:
  B, Cu
Dowiedz się więcej
Nawozy ASX

SOLIDNA DAWKA ODŻYWCZEGO WAPNIA I SIARKI

DLA TWOICH UPRAW

 • dostarcza odżywczy wapń i siarkę będące materiałami budulcowymi ścian komórkowych roślin
 • poprawia strukturę gleby, zwiększa dostępność K, Mg, Mn i Fe
 • znacznie ogranicza straty azotu w glebie
 • stosowany łącznie  z RSM lub mocznikiem podnosi efektywność nawożenia azotem amidowym nawet  30%
Dowiedz się więcej

Nawozy z grupy ASX polecane są we wszystkich najważniejszych uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Szczegółowe zalecenia są dostępne w ulotkach i materiałach produktowych oraz na naszej stronie internetowej:

www.agrosimex.pl

ZWYCIĘZCY LOTERII

Wyniki losowania konkursu:

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – SAMOCHÓD MITSUBISHI ASX

otrzymuje: p. Marek B. z miejscowości Kozietuły Nowe

 

NAGRODY DODATKOWE OTRZYMUJĄ

p. Jerzy G. z miejscowości Dębnowola
p. Krzysztof W. z miejscowości Gośniewice
p. Tomasz B. z miejscowości Machnatka Parcela
p. Grzegorz Ż. z miejscowości Sadkowice
p. Mirosław S. z miejscowości Rosochów
p. Aneta H. z miejscowości Mogielnica
p. Małgorzata S. z miejscowości Koziegłowy
p. Katarzyna D. z miejscowości Michrów
p. Przemysław O. z miejscowości Lewiczyn
p. Tadeusz K. z miejscowości Pniewy

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do brania udziału w naszych kolejnych konkursach!

KONTAKT W SPRAWIE LOTERII

Jeżeli Masz jakiekolwiek pytania związane z naszą Loterią lub produktami biorącymi w niej udział zachęcamy do kontaktu: